• Leasing kredyt faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw. Analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy. Wydanie 2

Leasing kredyt faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw. Analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy. Wydanie 2

 • Autor: Barbara Baran, Krzysztof Biernacki, Agnieszka Kowalska, Artur Kowalski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-063-
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 272/B5
 • Oprawa: miękka
 • Dostępność: W magazynie

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

W drugim wydaniu książki autorzy uwzględnili zmiany w przepisach, dotyczące cen transferowych, które zaczną obowiązywać w 2016 roku, likwidację przepisów o zatorach płatniczych, jak też zmiany przepisów ustawy o rachunkowości, dotyczące w szczególności uproszczeń dla jednostek małych i uproszczeń w odniesieniu do umów leasingowych.

Publikacja stanowi przydatne narzędzie w pracy i pomoże w rozwiązywaniu wielu problemów związanych z wyborem najbardziej optymalnego źródła finansowania zewnętrznego.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej

1.1. Leasing w prawie cywilnym
1.2. Cesja wierzytelności leasingowych – podstawy cywilnoprawne
1.3. Leasing po upadłości
1.4. Umowy leasingu w praktyce sądów powszechnych

Rozdział II. Prawne aspekty umowy kredytu (pożyczki)

2.1. Różnice pomiędzy kredytem a pożyczką
2.2. Regulacja umowy kredytu
2.3. Regulacja umowy pożyczki

Rozdział III. Prawne aspekty umowy faktoringu

3.1. Faktoring jako umowa nienazwana
3.2. Strony umowy faktoringu
3.3. Cesja w umowie faktoringu (faktoring pełny i niepełny)
3.4. Rodzaje faktoringu w praktyce gospodarczej

Rozdział IV. Opodatkowanie transakcji leasingowych

4.1. Uregulowania dotyczące leasingu na gruncie ustaw o podatkach dochodowych
4.1.1. Podstawowe pojęcia
4.1.2. Modele opodatkowania umów leasingu
4.1.2.1. Model I – tzw. leasing operacyjny
4.1.2.2. Model II – tzw. leasing ? nansowy
4.1.2.3. Leasing gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów
4.1.2.4. Umowy niespełniające warunków określonych dla umów leasingu
4.1.3. Rozliczenie po zakończeniu umowy
4.1.3.1. Przeniesienie przedmiotu leasingu na korzystającego po okresie umowy
4.1.3.2. Oddanie korzystającemu przedmiotu leasingu do dalszego korzystania po okresie umownym
4.1.3.3. Przeniesienie przedmiotu leasingu na osobę trzecią i wypłacenie korzystającemu uzgodnionej kwoty
4.1.3.4. Cesja wierzytelności z tytułu opłat leasingowych
4.1.4. Wybrane zagadnienia dotyczące leasingu
4.1.4.1. Moment zaliczenia do kosztów opłaty wstępnej
4.1.4.2. Zasady opodatkowania dochodu ze sprzedaży przedmiotu leasingu w przypadku zmiany pierwotnie określonego okresu trwania umowy
4.1.4.3. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego
4.1.4.4. Wprowadzenie wykupionego po leasingu operacyjnym środka trwałego do ewidencji oraz zasady amortyzacji
4.1.4.5. Możliwość zaliczenia do kosztów niezamortyzowanej wartości przedmiotu leasingu w przypadku kradzieży
4.1.4.6. Możliwość zaliczenia do kosztów odszkodowania z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu
4.1.4.7. Wartość początkowa środka trwałego w przypadku leasingu ?nansowego
4.1.4.8. Jednorazowa amortyzacja
4.1.4.9. Inwestycja w obcym środku trwałym
4.1.4.10. Leasing samochodów osobowych
4.1.4.11. Używanie samochodów osobowych na podstawie umowy leasingu a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu
4.1.4.12. Nieodliczony VAT od raty leasingowej (umowa niezgłoszona do urzędu) a koszt podatkowy
4.1.4.13. Możliwość zaliczania do kosztów opłat wynikających z umowy leasingu w przypadku cesji umowy leasingu
4.1.4.14. Cesja umowy leasingu na osobę trzecią a korekta kosztów uzyskania przychodów
4.1.4.15. Wstąpienie spadkobiercy w prawa i obowiązki zmarłego leasingobiorcy
4.1.4.16. Przekształcenie przedsiębiorcy a ocena zawartych przez podmiot przekształcany umów leasingowych
4.1.4.17. Zapłata za odstąpienie od umowy
4.1.4.18. Raty leasingowe płacone po utracie przedmiotu leasingu
4.1.4.19. Moment powstania przychodu z tytułu odszkodowania
4.1.4.20. Dotacja na leasing
4.1.4.21. Ustalenie przychodu ze sprzedaży składnika majątku wykupionego po leasingu
4.1.4.22. Wcześniejsze zakończenie leasingu ?nansowego a rozliczenie niezamortyzowanej wartości przedmiotu leasingu
4.1.4.23. Zaliczenie w koszty uzyskania przychodów opłaty z tytułu umowy leasingowej za samochód a przychody z najmu
4.1.4.24. Zarządzanie ?otą a koszty uzyskania przychodu
4.1.4.25. Korekta wartości początkowej środka trwałego – samochodu osobowego w leasingu ?nansowym po zmianie przepisów ustawy o VAT
4.1.5. Leasing w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
4.1.5.1. Leasing transgraniczny a należności licencyjne
4.1.6. Rozliczenie umów leasingowych na tle przepisów o „zatorach płatniczych”
4.2. Leasing a podatek od towarów i usług
4.2.1. Leasing ?nansowy
4.2.1.1. Leasing ?nansowy a wydanie towarów
4.2.1.2. Stawka podatkowa
4.2.2. Leasing operacyjny
4.2.2.1. Leasing operacyjny a świadczenie usług
4.2.2.2. Stawka podatkowa
4.2.3. Moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT
4.2.3.1. Sposób ustalania podstawy opodatkowania
4.2.3.2. Moment powstania obowiązku podatkowego
4.2.3.3. Moment wystąpienia prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT
4.2.3.4. Zasady wystawiania faktur od 1.01.2014 r.
4.2.3.5. Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku naliczonego i należnego przez leasingodawców oraz podatku naliczonego przez leasingobiorców
4.2.3.6. Faktury wystawiane z tytułu usług leasingu operacyjnego, w okresie między śmiercią (przekształceniem) korzystającego a momentem określenia osoby lub podmiotu wstępującego w jego prawa i obowiązki
4.2.3.7. Brak zgłoszenia umowy leasingu do właściwego urzędu skarbowego – prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego
4.2.3.8.  Korekty obrotu dla celów VAT w przypadku rozwiązania umowy leasingu ?nansowego
4.2.3.9. Opodatkowanie odszkodowania za przedwczesne rozwiązanie umowy leasingu
4.2.3.10. Opodatkowanie VAT kwoty wykupu przedmiotu leasingu
4.2.3.11. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności leasingowych
4.2.4.  Odliczanie podatku naliczonego VAT od kosztów umów leasingowych  
(leasing samochodów), jakie obowiązują po implementacji decyzji derogacyjnej od dnia 1.04.2014 roku
4.2.5. Cesja umów leasingu a podatek od towarów i usług

Rozdział V. Podatkowe aspekty umów kredytowych i pożyczek

5.1.  Rozliczenie kredytów i pożyczek w podatkach dochodowych
5.1.1.  Udzielenie i zwrot kredytu (pożyczki) jako zdarzenie obojętne podatkowo
5.1.2. Odsetki od kredytu (pożyczki) jako KUP
5.1.2.1. Odsetki jako koszt w świetle zasad ogólnych
5.1.2.2. Metoda kasowa rozliczenia odsetek
5.1.2.3. Ograniczenia w zaliczaniu odsetek do kosztów podatkowych (cienka kapitalizacja)
5.1.2.4. Różnice kursowe
5.1.3. Pożyczki preferencyjne (JEREMIE)
5.1.3.1. Zasady udzielania pożyczek
5.1.3.2. Opodatkowanie pożyczek preferencyjnych
5.1.4. Podatek u źródła przy umowie kredytu (pożyczki)
5.1.5. Umorzenie kredytu lub pożyczki
5.1.5.1. Umorzenie po stronie kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy
5.1.5.2. Umorzenie po stronie pożyczkodawcy
5.2. Rozliczenie kredytów i pożyczek w podatkach obrotowych
5.2.1. Udzielenie kredytu (pożyczki) w podatku od towarów i usług
5.2.1.1. Kredyt i pożyczka jako usługa
5.2.1.2. Kredyt i pożyczka jako usługa zwolniona z podatku
5.2.1.3. Roczna korekta podatku naliczonego przy pożyczkach
5.2.1.4. Obowiązek podatkowy i ewidencja sprzedaży
5.2.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych
5.2.2.1. Podatek PCC a VAT przy kredytach i pożyczkach
5.2.2.2. Zwolnienia z podatku PCC przy pożyczkach

Rozdział VI. Podatkowe aspekty faktoringu

6.1. Podatki dochodowe przy faktoringu
6.1.1. Zbycie wierzytelności w ramach umowy faktoringu – przychód i koszt w podatku dochodowym u faktoranta
6.1.2. Zbycie wierzytelności w ramach umowy faktoringu – przychód i koszt w podatku dochodowym u faktora
6.1.3. Zbycie zobowiązań w ramach umowy faktoringu odwrotnego – przychód i koszt w podatku dochodowym u faktoranta
6.1.4. Zbycie zobowiązań w ramach umowy faktoringu odwrotnego – przychód i koszt w podatku dochodowym u faktora
6.1.5. Problematyka zagadnienia wystąpienia podatku u źródła przy wypłacie wynagrodzenia faktora
6.1.6. Różnice kursowe przy umowie faktoringu
6.2. Podatki obrotowe przy faktoringu
6.2.1. Faktoring jako usługa w podatku VAT
6.2.2. Stawka podatku przy faktoringu
6.2.3. Faktoring jako świadczenie złożone
6.2.4. Podatek PCC przy faktoringu

Rozdział VII. Dokumentacja cen transferowych

7.1. Obowiązek sporządzenia dokumentacji
7.1.1. Usługi ?nansowe pomiędzy podmiotami powiązanymi
7.1.2. Cena rynkowa
7.2. Przesłanki sporządzenia dokumentacji
7.2.1. Istnienie powiązań
7.2.2. Wartość obrotów do końca 2015 r.
7.2.3. Wartość obrotów od stycznia 2016 r.
7.3. Treść dokumentacji
7.3.1. Regulacje krajowe do końca 2015 r.
7.3.2. Regulacje krajowe od stycznia 2016 r.
7.4. Szacowania cen przy usługach ?nansowych
7.4.1. Metody ustawowe
7.4.2. Pożyczki
7.4.3. Leasing i faktoring

Rozdział VIII.  Zasady ujmowania operacji leasingu w księgach podatkowych

8.1. Zasady ujmowania operacji leasingu w księgach rachunkowych
8.1.1. Uregulowania dotyczące leasingu w prawie bilansowym
8.1.2. De?nicja umów leasingu według ustawy o rachunkowości
8.1.3. Zakres stosowania operacji leasingu według ustawy o rachunkowości
8.1.4. Zasady ewidencjonowania umów leasingu w księgach rachunkowych
8.1.4.1. Ewidencja umowy leasingu operacyjnego (zarówno dla celów rachunkowych, jak i podatkowych)
8.1.4.2. Ewidencja umowy leasingu ?nansowego (zarówno dla celów rachunkowych, jak i podatkowych)
8.1.4.3. Umowa leasingu ?nansowego, traktowana dla celów podatkowych jak leasing operacyjny
8.1.5.  Zasady ewidencji księgowej innych zdarzeń wiążących się z umowami leasingu
8.1.6. Korekta kosztów amortyzacji przedmiotu leasingu w związku z niezapłaconym zobowiązaniem
8.1.7. Operacje leasingu według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”
8.1.8. Leasing ?nansowy według MSR 17
8.1.8.1. De?ficje leasingu według MSR 17
8.1.8.2. Ewidencja leasingu ?nansowego przez korzystającego
8.1.8.3. Ewidencja i rozliczenie opłat w leasingu operacyjnym przez korzystającego
8.1.8.4. Umowy leasingowe według MSR dotyczące budynków i gruntów
8.1.9. Prezentacja i ujawnianie informacji o leasingu

Rozdział IX. Transakcje faktoringu w księgach rachunkowych

9.1.  Zasady ujmowania operacji faktoringu w księgach rachunkowych
9.1.1. Uregulowania dotyczące faktoringu w prawie bilansowym
9.1.2. Charakterystyka umów faktoringowych
9.1.3. Ujęcie umów faktoringowych w księgach rachunkowych
9.1.3.1. Faktoring właściwy (pełny) – ujęcie w księgach rachunkowych
8.1.3.2. Faktoring niewłaściwy (niepełny) – ujęcie w księgach rachunkowych
9.2. Zasady ujmowania operacji faktoringu odwrotnego w księgach rachunkowych

Rozdział X. Ewidencja kredytu bankowego w księgach rachunkowych kredytobiorcy

10.1. Zasady ewidencji kredytów bankowych w księgach rachunkowych kredytobiorcy
10.1.1. Klasy?kacja kredytów bankowych
10.1.2. Wycena i ewidencja kredytów bankowych w księgach rachunkowych kredytobiorcy
10.1.3.  Rozliczanie i ewidencja prowizji i odsetek od kredytów bankowych
10.1.4. Ujęcie w księgach rachunkowych zaciągniętych kredytów bankowych na przykładach liczbowych
10.2.  Zasady prezentacji kredytów bankowych w rachunku przepływów pieniężnych

Rozdział XI. Analiza ?nansowa kredytu (pożyczki), leasingu i factoringu

11.1. Wprowadzenie
11.2. Dłużne a udziałowe ?nansowanie przedsiębiorstwa
11.2.1. Podatkowe aspekty ?nansowania dłużnego i udziałowego
11.2.2. Finansowe aspekty ?nansowania dłużnego i udziałowego
11.3. Analiza ?nansowania za pomocą kredytu i pożyczki od udziałowca
11.3.1. Rzeczywisty koszt kredytu
11.3.2. Rzeczywisty koszt pożyczki od udziałowca
11.3.2.1. Podatek od czynności cywilnoprawnych
11.3.2.2. Cienka kapitalizacja
11.4. Analiza ?nansowania kredytem (pożyczką) i leasingiem operacyjnym
11.5. Analiza ?nansowania leasingiem operacyjnym i ?nansowym przy
zmiennych stawkach podatku VAT
11.6. Analiza ?nansowa factoringu
11.7. Analiza ?nansowania kredytem (pożyczką) i factoringiem

dr Alicja Brodzka, adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

Autorzy za podstawowy cel książki postawili sobie przejrzyste zaprezentowanie dostępnych form finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z opodatkowaniem, ujęciem w księgach rachunkowych, a także z porównaniem kosztów i korzyści poszczególnych usług finansowych. Lektura publikacji w zamierzeniu ma ułatwić wybór rozwiązań optymalnych – zarówno pod względem finansowym, jak też podatkowym.

Wyjaśniając poszczególne zagadnienia autorzy przytaczają aktualne interpretacje organów podatkowych, wyroki sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego. Przedstawienie bieżącego dorobku praktyki wraz z wyraźnym zaznaczeniem aktualnych nowelizacji przepisów nadaje publikacji praktycznego charakteru. Poszczególne części uzupełnione są przykładami i obszernymi komentarzami, pozwalającymi lepiej wykorzystać prezentowane tematy. Czyni to lekturę książki użyteczną nie tylko dla księgowych i doradców podatkowych, ale również prywatnych przedsiębiorców oraz menedżerów podejmujących decyzje finansowe w przedsiębiorstwach.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane