Politologia, socjologia

Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej. Studium teoretyczno-empiryczne

Adaptacja społeczno-zawodowa w form...

Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej. Studium teoretyczn...

Iwona Grzebyk-Dulak

Książka kompleksowo przedstawia zagadnienie adaptacji pracowniczej szczególnie z perspektywy socjologii pracy. Zawarty w niej materiał teoretyczny i empiryczny stanowi solidne studium uwarunkowań procesu przystosowania nowego pracownika do pracy, wnosząc wkład w rozwój wiedzy na temat czynników determinujących jego przebieg, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie współczesnej organizacji, nie tylko o charakterze publicznym.Wybór tematu książki podyktowany został wzrostem zainteresowania kobi..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 53.10 zł

Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne

Stosunki międzynarodowe w regionie ...

Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania we...

Przemysław Osiewicz redakcja naukowa

Książka stanowi oryginalne opracowanie naukowe, poświęcone najważniejszym zjawiskom oraz procesom, występującym w regionie Bliskiego Wschodu na początku XXI wieku. To pierwszy tak obszerny podręcznik przygotowany w całości przez polskich autorów. Tym samym stanowi doskonałe uzupełnienie bogatego katalogu prac polskich badaczy, poświęconych tematyce bliskowschodniej. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się, między innymi, kwestie dotyczące przemian politycznych w państwach arabskich po 2010 roku..

72.00 zł 80.00 zł Cena netto: 72.00 zł

Ja patriota. Psychologia patriotyzmu

Ja patriota. Psychologia patriotyzm...

Ja patriota. Psychologia patriotyzmu

Jolanta Szczurkowska

Tematem przewodnim książki jest patriotyzm jednostki. Przedstawiony model postaw narodowych wyjaśnia po pierwsze, dlaczego patriotyzm ma tak wiele wspólnego z nacjonalizmem i w czym tkwi istota ich odmienności, a po drugie, jakie są związki patriotyzmu z postawami narodowo-regionalnymi, unijno-europejskimi i internacjonalizmem.Książka rozpoczyna się od zagadnień ogólnych dotyczących patriotyzmu, takich jak jego teoretyczny status, pedagogiczna i socjologiczna specyfika. Następnie poruszane są kw..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Polski wpływ na kształtowanie polityki energetycznej UE 2004-2015

Polski wpływ na kształtowanie polit...

Polski wpływ na kształtowanie polityki energetycznej UE 2004-2015

Mariusz Ruszel

Polityka energetyczna Unii Europejskiej jest obszarem, w którym widoczne są różnorodne interesy państw członkowskich. Akcesja Polski do Unii spowodowała, że nasze państwo stało się współkreatorem tej polityki oraz zaczęło w pełni uczestniczyć w procesach decyzyjnych. Autor ukazuje tajniki polityki energetycznej, wymagającej skoordynowanych działań, umiejętności budowy koalicji oraz skutecznego wykorzystywania dostępnych instrumentów formalnych i nieformalnych. Próbuje odpowiedzieć, na ile skutec..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Analiza porównawcza. Tom 2

Polityka pamięci i kształtowanie to...

Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranz...

Joanna Marszałek-Kawa, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński

Przeszłość ma znaczenie. Przeszłość czyni nas tym, kim jesteśmy. Historia uczy nas, które działania prowadzą do sukcesu, a które skutkują porażką. Opowiada, co było wielkim triumfem, a co tragiczną klęską. Przeszłość porządkuje naszą rzeczywistość. Bez jej interpretacji bylibyśmy zagubieni w złożonym świecie. Politycy już dawno dostrzegli potęgę przeszłości jako narzędzia w walce o władzę. Zauważyli, że pozwala ona kontrolować zachowania obywateli i kształtować ich decyzje. Panowanie nad interpr..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Studia przypadku. Tom 1

Polityka pamięci i kształtowanie to...

Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranz...

Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński

W publikacji znalazł sie opis sześciu przypadków użycia polityki historycznej w czasie przemian politycznych. Autorzy pokazują, w jaki sposób interpretacje przeszłości służyły transformacyjnym celom w Chile, Estonii, Gruzji, Hiszpanii, Polsce i Południowej Afryce. Dzięki temu książka zabiera nas w unikalną podróż po różnych kontynentach, kulturach i systemach politycznych, opowiadając, jak historia upamiętniana lub zapominana była przez demokratycznych przywódców. Doskonale napisane rozdziały po..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 61.20 zł

Europejskie systemy polityczne

Europejskie systemy polityczne

Europejskie systemy polityczne

Jacek Knopek

Założeniem publikacji jest wskazanie na europejskie systemy polityczne w kontekście ich uwarunkowań historycznych oraz współczesnych, czym książka ta wyróżnia się od innych pozycji dostępnych na rynku. W związku z tym, iż o europejskich systemach politycznych mówić możemy szczególnie w odniesieniu do XX stulecia, tak też tego okresu dotyczy większość analizowanego materiału. W niektórych odniesieniach, gdy dokumenty, organy i instytucje kształtowały się wcześniej, sięgnięto także do rozwiązań hi..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 44.10 zł

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Wydanie 2

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europ...

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Wydanie 2

Jolanta M. Szaban

Zmiany na światowym, europejskim i krajowym rynku zachodzą tak szybko, że wymaga to reakcji pracowników naukowych zajmujących się tematyką rynku pracy, tak by wszyscy zainteresowani, głównie studenci i doktoranci, mieli dostęp do najaktualniejszych danych pochodzących z różnorodnych unijnych i krajowych statystyk, książek oraz artykułów opisujących współczesne rynki pracy. W niniejszym wydaniu Autorka nie tylko przedstawia i analizuje te dane, lecz także zwraca uwagę na zjawiska, które w ostatni..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 67.50 zł

Opozycja polityczna w Europie. Ujęcie porównawcze

Opozycja polityczna w Europie. Ujęc...

Opozycja polityczna w Europie. Ujęcie porównawcze

Zbigniew Machelski

Autor przedstawia modele opozycji w pięciu państwach: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Polsce oraz w Unii Europejskiej. Badane przypadki cechuje z jednej strony odmienność systemów władzy, z drugiej łączy wiele cech wspólnych. Ukazane problemy są ważne i ciągle aktualne dla współczesnych nauk politycznych, a także dla praktyki życia politycznego. Autor znakomicie porusza się w zawiłościach teorii i praktyki opozycji politycznych poszczególnych państw i ponadnarodowego związku, ja..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 53.10 zł

Polska polityka zagraniczna 1989-2014

Polska polityka zagraniczna 1989-20...

Polska polityka zagraniczna 1989-2014

Jacek Knopek, Rafał Willa redakcja naukowa

Prezentowana publikacja, traktująca o polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku, jest pierwszym tego typu opracowaniem na polskim rynku wydawniczym. Wyjątkowość tomu bierze się przede wszystkim z nietypowego – geograficznego – ujęcia podjętej problematyki, popartego, dodatkowo, ponadprzeciętną szczegółowością wywodu. Książkę rozpoczyna co prawda teoretyczny rozdział traktujący o istocie i założeniach polityki zagranicznej III RP, niemniej jednak kolejnych trzynaście jej części przybliża Czytel..

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 76.50 zł

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służ...

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych

Jolanta Itrich-Drabarek

Autorka omawia zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy policji, straży granicznej i służby celnej, służby więziennej, straży pożarnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Biura Ochrony Rządu. Przeprowadzone badania i analizy pozwoliły jej na sformułowanie wielu wniosków, które mają wysoki poziom użyteczności, zarówno dla polityków, przedstawicieli administracji publicznej, jak i studentów prawa, nauk politycznych oraz bezpieczeństwa narodowego...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Dania jako uczestnik wielostronnej współpracy państw nordyckich w zakresie polityki zbrojeniowej

Dania jako uczestnik wielostronnej ...

Dania jako uczestnik wielostronnej współpracy państw nordyckich w zakr...

Grzegorz Rdzanek

Książka ukazuje, jak znaczące korzyści w dziedzinie bezpieczeństwa militarnego i obronności zyskują współczesne państwa dzięki udziałowi w międzynarodowej współpracy z innymi państwami. Książka stawia tezę, że współpraca wojskowa realizowana na partnerskich zasadach przez grupę państw jest możliwa. Co więcej, taka współpraca przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa zaangażowanych w nią aktorów. Rozważania zawarte w książce dotyczą państw nordyckich, które uznać można za te, które wy..

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 42.30 zł

Skazani na sukces. Mityczne podstawy czeskiej transformacji

Skazani na sukces. Mityczne podstaw...

Skazani na sukces. Mityczne podstawy czeskiej transformacji

Michał Skorzycki

Polityczna i gospodarcza transformacja poszczególnych krajów postsocjalistycznych przebiega w różnym tempie, warunkowanym między innymi czynnikami kulturowymi. Jednym z najważniejszych jest dominujący w danym społeczeństwie zestaw mitów politycznych, które mogą przyspieszać lub hamować prodemokratyczne zmiany. Czechy są przykładem pierwszego z tych wariantów oddziaływania mitów na przeobrażenia ustrojowe. Książka opisuje sposoby legitymizowania tych przeobrażeń za pomocą historycznej i polityczn..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Agora interesów. G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania

Agora interesów. G20 i wyłanianie s...

Agora interesów. G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania

Marek Rewizorski

W książce dokonano analizy funkcjonowania G20 na poziomie przywódców państw jako relatywnie nowego, istniejącego od 2008 roku, klubu współpracy międzynarodowej, będącego zarazem systemowym centrum globalnej sieci powiązań. Signum specificum grupy jest umiejętność łączenia się i wspólnego działania przez państwa na różnych poziomach, co stanowi zmianę jakościową w porównaniu do powolnego i mało elastycznego funkcjonowania organizacji międzynarodowych powstałych po II wojnie światowej. ..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Rzecznik prasowy. Oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna

Rzecznik prasowy. Oczekiwania i moż...

Rzecznik prasowy. Oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i ...

Beata Czechowska-Derkacz, Marek Zimnak

Rosnąca rola ekspertów w komunikacji skłania do refleksji. Teoretycznej – aby podjąć wy zwanie opisania nowych zjawisk – oraz praktycznej – aby przygotować profesjonalistów do skutecznych działań w przestrzeni komunikacyjnej. Książka obejmuje szeroki obszar ich działań – od praktycznych sugestii w zakresie współpracy z mediami, po teoretyczne aspekty miejsca i roli specjalisty public relations w organizacji. Ważną część zajmują zagadnienia prawne oraz dyplomatyka firmowa. Całość składa się na ob..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Pokazuje 16 do 30 z 119 (8 Stron)