Podatki

Samochód w firmie. Nowości i zmiany na 2015 rok

Samochód w firmie. Nowości i zmiany...

Samochód w firmie. Nowości i zmiany na 2015 rok

Rafał Styczyński

W publikacji zostały szczegółowo omówione zagadnienia związane z rozliczaniem wydatków ponoszonych na samochody w firmach, biorąc pod uwagę ustawę o VAT, ustawy o podatku dochodowym, a także zagadnienia związane z podatkiem od środków transportowych. W książce Autor omawia:- Zasady odliczenia podatku VAT od samochodów;- Sposób rozliczania wydatków eksploatacyjnych na gruncie podatku VAT, jak i ustaw o podatku dochodowym;- Zasady amortyzacji samochodów;- Kwestie związane z leasingiem samochodów;-..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu oraz praktyczne sposoby jej ograniczenia

Odpowiedzialność karno-skarbowa czł...

Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu oraz praktyczne sposo...

Jarosław Ziobrowski, Olaf Jędruszek, Dominik Z. Zygmuntowski

W ostatnich latach prowadzenie spraw spółki kapitałowej stało się niezwykle trudnym zadaniem. Prawidłowa interpretacja prawa podatkowego stała się nie lada wyzwaniem. Ewentualny błąd w zakresie prawidłowego przestrzegania obowiązków podatkowych spółki może mieć nie tylko wpływ na przyszłą jej sytuację finansową, ale także może powodować odpowiedzialność karno-skarbową osób zajmujących się sprawami gospodarczymi spółki (np. członków zarządu). Odpowiedzialność karno-skarbowa i związane z nią sankc..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Ulga na złe długi i zatory płatnicze w praktyce podatkowej i rachunkowej 50% rabatu

Ulga na złe długi i zatory płatnicz...

Ulga na złe długi i zatory płatnicze w praktyce podatkowej i rachunkow...

Krzysztof Biernacki, Agnieszka Kowalska, Artur Kowalski, Mariusz Raszczyk

W publikacji omówiona została problematyka związana z rozliczeniami przeterminowanych zobowiązań w systemie podatkowym w Polsce, z uwzględnieniem regulacji unijnych. Książka analizuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty istniejących regulacji, uwzględniając przy tym wpływ obowiązujących przepisów na prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz zasady dokumentowania korekty kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Tematom prezentowanym w publikacji towarzyszą liczne przykłady, pozwal..

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 24.00 zł

Obrót nieruchomościami. Najem, sprzedaż, opodatkowanie

Obrót nieruchomościami. Najem, sprz...

Obrót nieruchomościami. Najem, sprzedaż, opodatkowanie

Mirosław Górski

Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu obrotu nieruchomości na gruncie kodeksu cywilnego, ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, jak również podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT. Czytelnik znajdzie w niej wyjaśnienia szeregu istotnych instytucji prawnych związanych z obrotem nieruchomościami jak najem, sprzedaż nieruchomości, prowadzone w ramach tzw. Obrotu prywat..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Opodatkowanie przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia 50% rabatu

Opodatkowanie przedsiębiorstw. Wybr...

Opodatkowanie przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia 50% rabatu

Jolanta Iwin-Garzyńska redakcja naukowa

Celem opracowania jest przedstawienie istotnych, wybranych elementów opodatkowania przedsiębiorstwa. Ich znajomość jest niezbędna do minimalizacji ryzyka podatkowego. Publikacja skierowana jest do studentów kierunków ekonomicznych i prawnych, którzy specjalizują się w problematyce podatkowej, słuchaczy studiów doktoranckich. Adresatami monografii są przedsiębiorcy, podatnicy, dla których nieznajomość zagadnień podatkowych, brak działań optymalizacyjnych jest stratą kapitału, a także osoby pro..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 27.50 zł

Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

Podatek VAT w transakcjach wewnątrz...

Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

Krzysztof Budasz, Paweł Suliga

W toku wzrastającej wymiany handlowej pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej istotnego znaczenia nabiera opodatkowanie transakcji podatkiem od towarów i usług. Uregulowanie tego podatku bezpośrednio na szczeblu Unii Europejskiej, jego istotność dla dochodów budżetowych poszczególnych krajów oraz wysoki poziom skomplikowania sprawia, iż podatek ten przysparza wielu problemów zarówno dla przedsiębiorców jak i doradców podatkowych. Istotą niniejszej publikacji jest omówienie najistotniejs..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Zwrot Vat w budownictwie mieszkaniowym

Zwrot Vat w budownictwie mieszkanio...

Zwrot Vat w budownictwie mieszkaniowym

Tadeusz Branecki

Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM) pozwala wnioskodawcom na odzyskanie części poniesionych kosztów. O zwrot może się ubiegać osoba fizyczna, która poniosła wydatki na budowę budynku mieszkalnego; nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnyc..

27.00 zł 30.00 zł Cena netto: 27.00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Zbiór zadań z rozwiązaniami 50% rabatu

Podatek dochodowy od osób prawnych ...

Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębi...

Jerzy Kuchmacz

Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy studentów uczelni ekonomicznych. Rachunkowość podatkowa, obejmująca przede wszystkim problematykę funkcjonowania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, stanowi w każdym roku akademickim przedmiot nauczania dla szerokiej grupy studentów kilku kierunków studiów. Należy do wiodących przedmiotów wykładanych na kierunkach Finanse i rachunkowość, R..

15.00 zł 30.00 zł Cena netto: 15.00 zł

Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2013 roku 50% rabatu

Obowiązki zakładów pracy i pracodaw...

Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2013 roku 50% rabat...

Grażyna Aniszewska

Opracowanie ma na celu przybliżenie pracodawcom oraz pracownikom obowiązujących przepisów z zakresu zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W publikacji znajdują się wyjaśnienia dotyczące zasad określania podstawy wymiaru składek, zasad rozliczania oraz przekazywania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS za pracowników, za osoby pobierające zasiłek macierzyński lub przebywające na urlopie wychowawczym. Zawarte są również informacje dotyczące osób prow..

28.50 zł 57.00 zł Cena netto: 28.50 zł

Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe

Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo...

Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe

Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś

Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, że w porównaniu do spółek z o.o. oferują one wiele zalet podatkowych. Mimo tego, ich opodatkowanie wciąż w wielu aspektach budzi kontrowersje, które są często pogłębiane przez orzecznictwo sądowe. Autorzy – doradcy podatkowi i biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem – podjęli się, jako jedni z pierwszych, przedstawienia zarysu zagadnień podatkowych i bilansowych związanych z tym te..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 52.20 zł

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie płatności do odbiorców zagranicznych

Umowy o unikaniu podwójnego opodatk...

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie płatności do ...

Wojciech Komer, Krzysztof Budasz

W toku postępującej globalizacji coraz większego znaczenia nabiera wymiana między podmiotami z różnych krajów. Oprócz niewątpliwych korzyści handlowych, takie transakcje wywołują także zainteresowanie organów podatkowych, co szczególnie uwidacznia się w dobie coraz większych potrzeb fiskalnych poszczególnych krajów. Wszystko to sprawia, iż transakcje międzynarodowe mogą oprócz wymiernych korzyści finansowych skutkować powstaniem określonych ryzyk podatkowych. Celem książki jest, aby poprzez w..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 52.20 zł

Opodatkowanie nabycia rzeczy podatkiem od czynności cywilnoprawnych 50% rabatu

Opodatkowanie nabycia rzeczy podatk...

Opodatkowanie nabycia rzeczy podatkiem od czynności cywilnoprawnych 50...

Sławomir Dudziak

Książka prezentuje możliwe rozwiązania dla problemów wyłaniających się w praktyce stosowania ustawy podatku od czynności cywilnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem umów mających za swój przedmiot nieruchomości i rzeczy ruchome. Analiza podatkowoprawna poprzedzona została rozważaniami cywilistycznymi, które nie tylko, że ułatwiają czytelnikowi zrozumienie instytucji podatkowych, ale również pozwalają na samodzielne przemyślenia i ewentualne wnioski. W proponowanej publikacji zamieszczono spek..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 32.50 zł

Szkodliwa konkurencja podatkowa 50% rabatu

Szkodliwa konkurencja podatkowa 50%...

Szkodliwa konkurencja podatkowa 50% rabatu

Rafał Aleksander Nawrot

Zjawisko szkodliwej konkurencji podatkowej stanowi jedno z najpoważniejszych prawnych wyzwań w dobie globalizacji. Postępujące umiędzynarodowienie obrotu pieniężnego sprawia, iż towarzyszące mu patologie również wykraczają poza granice jednego państwa. Transgraniczny charakter przepływów finansowych zazwyczaj zmniejsza ich transparentność i utrudnia ustalenie źródła ich przedmiotu oraz ostatecznego beneficjenta. Skala tego problemu jest olbrzymia, o czym dobitnie świadczą dane statystyczne. P..

47.50 zł 95.00 zł Cena netto: 47.50 zł

Kontrola skarbowa. Uprawnienia, struktura, skuteczność

Kontrola skarbowa. Uprawnienia, str...

Kontrola skarbowa. Uprawnienia, struktura, skuteczność

Ryszard Bełdzikowski

Jedyna książka na rynku wydawniczym, która przedstawia funkcjonowanie administracji kontroli skarbowej od jej powołania ustawą z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 100, poz. 442 ze zm.). Publikacja przybliża okoliczności i skutki legislacyjnych przekształceń tej administracji w jej 20-letniej historii. W tle tych procesów, w ostatecznym bilansie rozwojowym, czasami pojawiały się inspiracje i sytuacje, które niekoniecznie miały na celu wyłącznie ochronę interesó..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej 50% rabatu

Konsorcjum. Umowa o współpracy gosp...

Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej 50% rabatu

Tomasz Niepytalski

Podstawowym założeniem publikacji jest wskazanie źródeł i pierwowzoru konsorcjum, tym samym pokazanie konsorcjum wczoraj, dziś i jutro…, a także znalezienie odpowiedzi na pytania: kiedy i po co utworzyć i wykorzystać konsorcjum, pokazanie okoliczności zaistnienia konsorcjum, stron umowy konsorcjum, warunków i celów jego powstania. W książce przeprowadzono także analizę porównawczą konsorcjum z innymi formami współpracy takimi jak: kartel, holding, syndykat czy koncern oraz określono strukturę..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Pokazuje 16 do 30 z 42 (3 Stron)