Prawo monografie

Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej

Nadzór nad rynkiem finansowym Unii ...

Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej

Magdalena Fedorowicz

Autorka poszukuje zasad i rozwiązań spajających obie warstwy nadzoru w system, zmierzając do tego celu poprzez szczegółową i wzorowo prowadzoną analizę imponującej ilości aktów prawnych, dokumentów i wypowiedzi w piśmiennictwie polskim i obcym oraz związanego z tymi analizami orzecznictwa. Z przeprowadzonych badań wyprowadza bardzo ciekawe i twórcze wnioski, porządkując materię nową i skomplikowaną, budzącą wiele wątpliwości...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 85.50 zł

Prawo informacyjne. Problem badawczy teorii prawa administracyjnego 50% rabatu

Prawo informacyjne. Problem badawcz...

Prawo informacyjne. Problem badawczy teorii prawa administracyjnego 50...

Krystyna Celarek

To monografia stanowiąca próbę kompleksowego ujęcia i uporządkowania istotnych zagadnień dotyczących informacji i informatyki na gruncie prawa administracyjnego, która może okazać się cennym wkładem we współczesne prawo administracyjne zważywszy, iż jest to najprawdopodobniej jedyne opracowanie, w którym proponuje się wyraźne wyodrębnienie prawa informacyjnego, wskazuje się przesłanki decydujące o potrzebie wyodrębnienia prawa informacyjnego i szczególną rolę prawa administracyjnego w tym zakres..

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Spółki prawa handlowego w działalności gospodarczej samorządu powiatowego 50% rabatu

Spółki prawa handlowego w działalno...

Spółki prawa handlowego w działalności gospodarczej samorządu powiatow...

Przemysław Malinowski

Publikacja odnosi się do zagadnień związanych z działalnością gospodarczą sfery samorządowej przedstawionych w odniesieniu do aspektów tworzenia oraz funkcjonowania spółek z udziałem powiatu samorządowego. W opracowaniu omówiono zagadnienia dotyczące pojęcia przedsiębiorcy, działalności gospodarczej, działalności komunalnej z uwzględnieniem sfery użyteczności publicznej. Ponadto dokonano charakterystyki spółek prawa handlowego wykorzystywanych przez powiaty samorządowe, przy prowadzeniu działaln..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 32.50 zł

Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne

Umowy w administracji. Studium cywi...

Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne

Piotr Stec

Współcześnie administracja publiczna coraz częściej sięga po środki właściwe prawu prywatnemu. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest wytworzenie się szczególnego rodzaju umów, których jedną ze stron jest podmiot publiczny. Dotychczas były one przedmiotem zainteresowania doktryny prawa administracyjnego, analizującej je jako dwustronne, niewładcze formy działania administracji. Natomiast doktryna prawa cywilnego nie poświęcała im większej uwagi. Niniejsza monografia ma za zadanie wypełnienie tej lu..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Administracja dóbr i usług publicznych

Administracja dóbr i usług publiczn...

Administracja dóbr i usług publicznych

Marta Woźniak redakcja naukowa

Prezentowana monografia jest próbą scharakteryzowania węzłowych zagadnień prawa administracyjnego, dla których wspólną płaszczyznę rozważań stanowi dobro publiczne. W miarę rozwoju prawa administracyjnego pojęcie dóbr publicznych ulega ciągłej redefinicji a ich katalog – stopniowemu rozszerzaniu. Dokonując selekcji materiału normatywnego wybrano modelowe dobra publiczne np. środowisko, przestrzeń, publiczny zasób nieruchomości, oświata, bezpieczeństwo publiczne, socjalne i zdrowotne, pozostawiaj..

39.60 zł 44.00 zł Cena netto: 39.60 zł

Zysk w spółce kapitałowej. Aspekty prawno-handlowe 50% rabatu

Zysk w spółce kapitałowej. Aspekty ...

Zysk w spółce kapitałowej. Aspekty prawno-handlowe 50% rabatu

Agnieszka Kozieł

Kodeks spólek handlowych nie zawiera legalnej definicji zysku. Brak również przepisu, z którego expressis verbis wynikałoby odwołanie do innych regulacji, którym pojęcie to jest znane i zdefiniowane. Autorka, poddając analizie istniejące rozwiązania prawne dotyczące instytucji zysku, wskazuje na konkretne problemy z jakimi mamy do czynienia i przedstawia propozycje rozwiązań. Traktując o zysku, w odniesieniu do aktualnie obowiązujących instytucji Kodeksu spółek handlowych, w pracy uwzględniono s..

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 24.00 zł

Międzynarodowe Trybunały Karne oraz instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej 50% rabatu

Międzynarodowe Trybunały Karne oraz...

Międzynarodowe Trybunały Karne oraz instrumenty sprawiedliwości tranzy...

Michał Matyasik, Przemysław Domagała

Zagadnienie przywrócenia sprawiedliwości w społeczeństwie wychodzącym z okresu gwałtownego konfliktu zyskuje na coraz większym zainteresowaniu prawników, osób zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, a także dziennikarzy, którzy próbują w przystępny sposób przedstawić je szerszej publiczności. Publikacja niniejsza jest aktualnym i kompleksowym źródłem informacji dla każdego z tych potencjalnych czytelników: zarówno praktyka potrzebującego wiedzy o realnym funkcjonowaniu danej instytucji praw..

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym 50% rabatu

Realizacja wolności religijnej w za...

Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym 50% rabatu

Marcin A. Mielczarek

Monografia – o charakterze interdyscyplinarnym – podejmuje niezwykle ważne zagadnienie wolności religijnej zarówno w aspekcie jej genezy i współczesnego ujęcia, jak również prawnych gwarancji tej wolności w praktyce codziennego życia zawodowego pracowników. Obejmuje ona ocenę stopnia ochrony przez przepisy prawa pracy wolności religijnej w ujęciu negatywnym (tzn. wolności od negatywnych konsekwencji dokonanego wyboru w kwestiach religijnych) i pozytywnym (rozumianym jako swoboda praktyk religijn..

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Orzecznictwo interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego a reguły wykładni prawa 50% rabatu

Orzecznictwo interpretacyjne Trybun...

Orzecznictwo interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego a reguły wykład...

Malgorzata Tulej

Orzeczenia interpretacyjne mają charakter incydentalny i wzbudzają wiele kontrowersji oraz wątpliwości w przedmiocie mocy obowiązującej i podstawy prawnej do wydawania tego typu orzeczeń przez Trybunał Konstytucyjny. Dotychczas w literaturze polskiej nie ukazało się wiele publikacji poświęconych opracowaniu tematu orzecznictwa interpretacyjnego w kontekście działalności orzeczniczej Trybunału i skutków prawnych takiego orzekania. Celem pracy jest ukazanie orzecznictwa interpretacyjnego Trybunału..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym 50% rabatu

Zastosowanie instytucji prawa cywil...

Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym 50% rabatu

Bogusława Gnela

Książka poświęcona jest zagadnieniom prawnym dotyczącym wzajemnych relacji i powiązań pomiędzy rozwiązaniami prawa prywatnego i prawa podatkowego. Wpisuje się ona w dyskusję nad rolą i znaczeniem cywilnoprawnych instytucji i ich podatkowych konsekwencji. Pierwsza część książki poświęcona została problematyce zastosowania instytucji cywilnoprawnych w ogólnym prawie podatkowym. Kolejna część zawiera rozważania dotyczące instytucji cywilnoprawnych i ich roli na gruncie poszczególnych ustaw podatkow..

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 24.00 zł

Ze studiów nad tradycją prawa 50% rabatu

Ze studiów nad tradycją prawa 50% r...

Ze studiów nad tradycją prawa 50% rabatu

Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański

Pozostali autorzy: Karina Chodań, Marek Sobczyk, Łukasz Korporowicz, Jolanta Górska, Joanna Ożarowska--Sobieraj, Michał Makuch, Józef Koredczuk, Eugeniusz Hull, Tomasz Rakoczy, Andrzej Adamczyk, Michał Jaskólski, Piotr Szymaniec, Zbigniew Filipiak, Łukasz Szymański, Anna Machnikowska, Paweł Fiktus, Klaudyna Białas-Zielińska, Iwona Barwicka-Tylek, Stanisław Leszek Stadniczeńko, Justyna Stadniczeńko-Sinica, Edyta Sokalska, Jacek Malczewski. Ze Słowa wstępnego dr. hab. Andrzeja Szymańskiego ..

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa 50% rabatu

Intuicja prawnicza. W stronę zewnęt...

Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa 50% r...

Tomasz Pietrzykowski

Intensywnie rozwijające się w ostatnich dekadach badania nad procesami poznawczymi i decyzyjnymi rzucają istotne światło również na praktykę rozumowań prawniczych i podejmowania decyzji prawnych. Pozwalają zarazem na „odczarowanie” roli, jaką w praktyce myślenia prawniczego odgrywają intuicyjne wrażenia, odczucia czy przeświadczenia, których obecność oraz wpływ na ustalenia i decyzje prawne od dawna fascynowało, a zarazem niepokoiło teoretyków i praktyków prawa. Książka adresowana jest do osó..

31.50 zł 63.00 zł Cena netto: 31.50 zł

Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne 50% rabatu

Ocena efektywności procedur upadłoś...

Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców. Aspe...

Katarzyna Babiarz-Mikulska, Anna Czapracka, Sylwia Morawska

Opracowanie prezentuje kompleksowe wyniki badań w zakresie skuteczności odzyskiwania wierzytelności przedsiębiorców od ich dłużników w polskich procedurach upadłościowych. Badania zostały przeprowadzone na podstawie akt upadłościowych z okresu obowiązywania ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (od dnia 1 maja 2004 r. do końca 2010 r.), więc wykazują nie tylko istotny walor badawczy, lecz także pragmatyczny. Badania poparte zostały wnioskami i uwagami praktycznymi autorek wyrażonymi na tle pr..

19.00 zł 38.00 zł Cena netto: 19.00 zł

Statut spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sadowego 50% rabatu

Statut spółdzielni i jego kontrola ...

Statut spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego ...

Grzegorz Tylec

Książka zawiera omówienie regulacji prawnych dotyczących kwestii kształtowania treści statutu spółdzielni. Wskazuje jakie regulacje statutowe nakazują wprowadzić przepisy obowiązującego prawa, jakie zaś postanowienia statutowe mogą być uregulowane z woli członków spółdzielni oraz w jaki sposób sąd rejestrowy przeprowadza kontrolę postanowień statutowych. W książce określone zostały ogólne przepisy prawa spółdzielczego mające zastosowanie do wszystkich typów spółdzielni w zakresie, w którym odnos..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej 50% rabatu

Forma dokumentu elektronicznego w d...

Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji publiczne...

Michał Jachowicz, Mariusz Kotulski

Problematyka formy dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej nabiera coraz istotniejszego znaczenia nie tylko w przestrzeni teoretycznych rozważań naukowych lecz również na płaszczyźnie praktyki stosowania przepisów prawa administracyjnego. Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe ujęcie powyższego zagadnienia, tj. obejmujące zarówno doktrynalne rozważania na temat istoty i znaczenia formy dokumentu elektronicznego jako formy czynności prawnych, jak również praktyczną ana..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Pokazuje 61 do 75 z 91 (7 Stron)