Prawo monografie

Przeszukanie. Problematyka prawna i kryminalistyczna

Przeszukanie. Problematyka prawna i...

Przeszukanie. Problematyka prawna i kryminalistyczna

Agata Opalska-Kasprzak

Problematyka przeszukania ma istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia doktryny, ale przede wszystkim praktyki. Niewiele jest źródeł odnoszących się w sposób kompleksowy do przeszukania. Prezentowana monografia koncentruje się na aspektach procesowo-kryminalistycznych przedmiotowej czynności. Nie jest to zadanie łatwe, bowiem czynność ta budzi wiele kontrowersji. Z jednej strony umożliwia zdobycie cennych z punktu widzenia postępowania karnego dowodów, z drugiej zaś strony w sp..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Kubota

Prawo pracy i prawo zabezpieczenia ...

Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Pr...

Tadeusz Kuczyński, Andrzej Jabłoński redakcja naukowa

Księga Jubileuszowa jest zbiorem artykułów specjalistów w swoich dziedzinach, którzy pragną uczcić pamięć Profesora zw. dra hab. Zdzisława Kubota. Księga wiąże się z dwoma doniosłymi wydarzeniami w życiu Pana Profesora, mianowicie z 70-leciem Jego urodzin oraz 48-leciem zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego. Księga, w której opracowaniu uczestniczyli przyjaciele, koledzy i współpracownicy Profesora, jest wyrazem uznania dla Szanownego Jubilata i Jego pracy...

72.00 zł 80.00 zł Cena netto: 72.00 zł

Poufne osobowe źródła informacji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe

Poufne osobowe źródła informacji. A...

Poufne osobowe źródła informacji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodow...

Piotr Herbowski

Monografia dotyczy fundamentalnej formy czynności operacyjno-rozpoznawczych jaką jest współpraca z poufnymi osobowymi źródłami informacji. Prowadzona przez wszystkie służby policyjne, ukierunkowana jest w głównej mierze na zdobycie informacji służących walce z przestępczością. W polskim systemie prawa ma w istocie nieuregulowany charakter. Praca ma charakter interdyscyplinarny i stanowi kompleksową analizę tej formy pracy operacyjnej. Dokonano w niej interpretacji wszystkich zagadn..

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 71.10 zł

Holizm prawniczy z perspektywy Comprehensive Law Movement

Holizm prawniczy z perspektywy Comp...

Holizm prawniczy z perspektywy Comprehensive Law Movement

Adam Zienkiewicz

Rozprawa przedstawia autorską koncepcję holistycznego podejścia do prawa, ról, kompetencji i etyki prawnika oraz wykonywania praktyki prawniczej w wielu relewantnych obszarach, w tym w zakresie doradztwa, reprezentacji, opanowywania sporów i wymierzania sprawiedliwości. Szczegółowe rozważania podejmowane są z oryginalnej perspektywy, m.in. terapeutycznego i transformatywnego wymiaru prawa, założeń paradygmatu Comprehensive Dispute Resolution czy tzw. sądów holistycznego opanowywania problemów (P..

72.00 zł 80.00 zł Cena netto: 72.00 zł

Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym

Występki i wykroczenia o charakterz...

Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie kar...

Wojciech Cieślak

Monografia składa się z pięciu rozdziałów, uzupełnionych przez wstęp, oraz zakończenia, będącego swego rodzaju zbiorczym podsumowaniem konkluzji, w części formułowanych na końcu każdego z rozdziałów, w części zaś będących wyrazem całościowego oglądu przedmiotu badań, wraz z wnioskami de lege ferenda. Załącznikami są wzory kwestionariuszy i ankiet (użytych przy badaniu praktyki) oraz wykazy wykorzystanego piśmiennictwa i orzecznictwa. Rozdział pierwszy poświęcony jest wyjaśnieniu znaczenia poj..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Wykładnia orientacyjna. Teorie wykładni prawa i teoria orientacyjnego badania wykładni operatywnej

Wykładnia orientacyjna. Teorie wykł...

Wykładnia orientacyjna. Teorie wykładni prawa i teoria orientacyjnego ...

Artur Kotowski

Prezentowana monografia to studium metodologicznych badań nad wykładnią dokonywaną przez sądowe organy stosowania prawa. Wykładnia orientacyjna jest traktowana przez autora zarówno jako domniemana cecha interpretatora, przeprowadzającego ją w ramach procesów stosowania prawa, jak i paradygmat badawczy, na którym bazuje prezentowana koncepcja analizy wykładni operatywnej. Podstawowym spostrzeżeniem autora jest intuicyjnie podzielana przez prawników teza, że interpretatorzy dokonujący wykładni ope..

99.00 zł 110.00 zł Cena netto: 99.00 zł

Gangi motocyklowe. Od wydarzeń w Hollister po współczesne przejawy przestępczości zorganizowanej

Gangi motocyklowe. Od wydarzeń w Ho...

Gangi motocyklowe. Od wydarzeń w Hollister po współczesne przejawy prz...

Wiesław Pływaczewski

Książka jest nowatorskim opracowaniem problematyki gangów motocyklowych. Jest to pierwsza w Polsce publikacja poświęcona tej tematyce. Autor omawia w niej kryminologiczne zagadnienia związane ze zjawiskiem gangów, strukturę i symbolikę gangów motocyklowych, przejawy ekstremalnych ideologii prezentowanych przez członków klubów, relacje pomiędzy zjawiskiem gangów a przestępczością zorganizowaną i innymi formami przestępczości, społeczny odbiór zjawiska gangów oraz możliwości przeciwdziałania patol..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Świadczenia odszkodowania socjalnego w prawie polskim

Świadczenia odszkodowania socjalneg...

Świadczenia odszkodowania socjalnego w prawie polskim

Karolina Stopka

Prezentowana publikacja jest pierwszym opracowaniem monograficznym poświęconym świadczeniom odszkodowania socjalnego. Jest również pierwszą próbą koncepcyjnego wyodrębnienia instytucji odszkodowania socjalnego w prawie polskim.Rozprawa dotyczy świadczeń zaopatrzeniowych kompensujących szkody na osobie powstałe w szczególnych okolicznościach, tj. świadczeń kompensujących następstwa śmierci lub naruszenia dobrostanu fizycznego, psychicznego lub społecznego jednostki, zaistniałych w wyniku popełnie..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości

Taktyczno-techniczne aspekty przeci...

Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości

Wiesław Pływaczewski, Bartłomiej Gadecki redakcja naukowa

Niewątpliwie XXI wiek przyniósł nowe wyzwania dla polskich organów ścigania. Zmienił się, w porównaniu z przestępczością mającą miejsce w XX wieku, charakter popełnianych przestępstw. Po 2001 roku zaczęto zwracać baczniejszą uwagę na zjawisko terroryzmu. Pojawiło się również, w związku z rozwojem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, zagrożenie tzw. cyberprzestępczością. Obecnie szereg przestępstw jest popełnianych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej i telekomunikacyjnej. Zagr..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym

Rozstrzyganie sporów w sektorze tel...

Rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym

Ewa Galewska

Efektywne rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym ma szczególne znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju. Wynika to ze specyfiki tej dziedziny gospodarki. Obecnie funkcjonujący mechanizm rozstrzygania sporów w tym sektorze jest niezwykle specyficzny ponieważ nie opiera się na sądownictwie, ale na działalności organu administracji. Oczywiście sądy także pełnią tu pewną rolę, ale nie jest ona kluczowa. Przyjęcie takiego rozwiązania ma służyć zapewnieniu efektywnego rozstrzygania sporów p..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko. Studium z prawa międzynarodowego

Instrumenty ograniczania wpływu han...

Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko. Studium z prawa ...

Maciej Nyka

W książce analizie poddano funkcjonowanie w międzynarodowym obrocie prawnym instrumentów, które nakierowane są na ograniczanie wpływu handlu na środowisko naturalne. Instrumenty takie są możliwe do zidentyfikowania poprzez ich cel, jakim jest ochrona środowiska oraz obszar regulacji, jakim jest handel międzynarodowy. Cel ochrony środowiska umożliwia szczególne traktowanie instrumentów ograniczania wpływu handlu na środowisko i wyróżnienie ich spośród pozostałych instrumentów oddziaływania na han..

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 76.50 zł

Aspekty karne dzialalności medialnej

Aspekty karne dzialalności medialne...

Aspekty karne dzialalności medialnej

Piotr Kosmaty

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza głównie penalnych aspektów aktywności medialnej ma na celu przybliżenie obszaru, na którym prawo karne przenika się z działalnością medialną. Już wstępna analiza orzecznictwa oraz dorobku doktryny przekonuje, że tematyka, o której mowa, jest znacznie mniej pogłębiona niż aspekty cywilistyczne lub administracyjnoprawne działalności medialnej. Pamiętać należy, że to przepisy karne pełnią zasadniczą rolę w wyznaczaniu granic, w jakich może bez zakł..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Mediacje obligatoryjne

Mediacje obligatoryjne

Mediacje obligatoryjne

Katarzyna Antolak-Szymanski redakcja naukowa

W książce przedstawiono różne aspekty mediacji obligatoryjnych z perspektywy prawniczej, psychologicznej, socjologiczno-kulturowej, międzynarodowej. Mediacje wzbudzają coraz większe zainteresowanie w Polsce i Europie, ale są jednocześnie w niewielkim stopniu wykorzystywane w celu rozwiązywania konfliktów. Publikacja, jako interdyscyplinarne opracowanie przedstawicieli polskiej i zagranicznej myśli w zakresie problematyki mediacji obligatoryjnych, ma na celu zmianę tego stanu. Wskazuje, jak duże ..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 53.10 zł

Wpływ statusu funkcjonariusza pożarnictwa na zakres jego ochrony i odpowiedzialności karnej

Wpływ statusu funkcjonariusza pożar...

Wpływ statusu funkcjonariusza pożarnictwa na zakres jego ochrony i odp...

Damian Witczak

W książce przedstawiono całokształt uregulowań prawnych dotyczących funkcjonariuszy pożarnictwa oraz wskazano propozycje zmian w tym zakresie, jak również przybliżono poglądy doktryny na zagadnienia związane ze statusem prawnym strażaka oraz prowadzeniem działań ratowniczych przez pryzmat prawa karnego. Zaprezentowano analizy normatywne takich zagadnień, jak: podstawy prawne statusu funkcjonariusza publicznego, konsekwencje prowadzenia działań ratowniczych, odpowiedzialność kierującego działania..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 53.10 zł

Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej a status prawny jej akcjonariuszy

Transgraniczne przeniesienie siedzi...

Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej a status pra...

Katarzyna Pokryszka

Książka poświęcona jest problematyce transgranicznego przeniesienia siedziby spółki europejskiej oraz statusowi prawnemu akcjonariuszy tej spółki. W pracy Autorka przedstawia charakterystyczne cechy spółki europejskiej jako ponadnarodowej spółki akcyjnej, której założenie umożliwiają przepisy prawa europejskiego, natomiast funkcjonowanie wymaga stosowania przepisów prawa państwa, na terytorium którego znajduje się siedziba statutowa spółki. Omówione zostały zagadnienia prawne związane z transgra..

99.00 zł 110.00 zł Cena netto: 99.00 zł

Pokazuje 1 do 15 z 91 (7 Stron)