Zasoby Ludzkie

Organizacja inteligentna generacyjnie

Organizacja inteligentna generacyjn...

Organizacja inteligentna generacyjnie

Joanna M. Moczydłowska

Książka przeznaczona jest dla wszystkich osób zatrudnionych w różnego rodzaju organizacjach, zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów non-profit. W szczególności zainteresowani publikacją powinni być członkowie kadry menedżerskiej, przedsiębiorcy, ale również studenci (w tym słuchacze studiów podyplomowych) i konsultanci zajmujący się rozwiązywaniem problemów zarządzania...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Rynek pracy w teoriach ekonomicznych

Rynek pracy w teoriach ekonomicznyc...

Rynek pracy w teoriach ekonomicznych

Mariusz Zieliński

Książka traktuje o funkcjonowaniu rynku pracy z punktu widzenia prezentowanego w teoriach ekonomicznych. Skupiono się przede wszystkim na teoriach będących dorobkiem kierunku neoklasycznego i kierunku neokeynesowskiego, tworzących tzw. główny nurt ekonomii. Rozpatrywane teorie przedstawiono w podziale na teorie o charakterze mikroekonomicznym i makroekonomicznym. W ujęciu mikroekonomicznym, rozważania dotyczą głównie decyzji przedsiębiorstw i pracobiorców (gospodarstw domowych), przy uwzględnien..

33.75 zł 45.00 zł Cena netto: 33.75 zł

Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość.

Kapitał ludzki organizacji. Pomiar ...

Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość.

Grzegorz Łukasiewicz

Punktem wyjścia tej publikacji jest przekonanie, że kapitał ludzki organizacji stanowi czynnik warunkujący uzyskanie przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku. Przedstawiono w niej kompleksową oraz przejrzystą i logiczną syntezę wiedzy o kapitale ludzkim, wskazując powiązania między polityką personalną a teorią oraz sprawozdawczością w tej dziedzinie. Skupiono się szczególnie na takich zagadnieniach, jak teoria funkcji personalnej i narzędzia wykorzystywane podczas jej realizacji, inwestycje..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 44.10 zł

Leksykon kadrowego. Wydanie 8 rozszerzone

Leksykon kadrowego. Wydanie 8 rozsz...

Leksykon kadrowego. Wydanie 8 rozszerzone

Rafał Styczyński

Książka jest praktycznym źródłem wiedzy i jest przeznaczona dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Zawiera porady w zakresie stosunku pracy, w tym szczególnie omawia: - uregulowania o zakazie handlu w niedziele, - zagadnienia dotyczące pracownika na podstawie przepisów o podatku VAT, - zatrudnianie cudzoziemców, - zatrudnianie młodocianych, - świadectwa pracy, - urlopy wypoczynkowe, - wynagrodzenia, - rozwiązanie umów o pracę, - czas pracy, telepra..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Kompetencje i satysfakcja. Identyfikacja, ocena i znaczenie dopasowania

Kompetencje i satysfakcja. Identyfi...

Kompetencje i satysfakcja. Identyfikacja, ocena i znaczenie dopasowani...

Agnieszka Springer

Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach stanowi coraz częstszą praktykę zarówno w przedsiębiorstwach jak i organizacjach publicznych. Główne założenie koncepcji zakłada podejmowanie przez organizację działań zmierzających do minimalizowania luki pomiędzy kompetencjami oczekiwanymi na danym stanowisku pracy a kompetencjami posiadanymi przez pracownika. Działania te związane są zarówno z rekrutacją, oceną jak i rozwojem pracowników. W praktyce brak jednak jednoznacznych badań wskazuj..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 53.10 zł

Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji

Zarządzanie różnorodnością. W kieru...

Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich...

Elwira Gross-Gołacka

Zmiany demograficzne, ewolucja kulturowa, powszechne migracje, rynki wschodzące, rozwój technologii grają i będą nadal odgrywać ważną rolę w tworzeniu coraz bardziej skomplikowanego środowiska w jakim przychodzi funkcjonować firmom. Maksymalizacja i czerpanie z różnorodności w miejscu pracy jest ważnym zagadnieniem dla dzisiejszej jakości zarządzania i nie tylko zarządzania zasobami ludzkimi. Organizacje wykorzystują różnorodność by stać się bardziej kreatywnymi i otwartymi na zmiany. Dlatego is..

72.00 zł 80.00 zł Cena netto: 72.00 zł

Relacje jako kapitał organizacji

Relacje jako kapitał organizacji

Relacje jako kapitał organizacji

Joanna M. Moczydłowska, Anna Korombel, Agnieszka Bitkowska

Książka wskazuje na znaczenie relacji jako źródła wartości i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Ukazuje miejsce relacji budowanych z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi w strukturze kapitału niematerialnego organizacji. W załącznikach do publikacji zaprezentowano zarządzanie relacjami z klientami w ujęciu praktycznym w odniesieniu do następujących podmiotów: banku, międzynarodowego przedsiębiorstwa z sektora farmaceutycznego, przedsiębiorstwa transport..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane aspekty

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybr...

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane aspekty

Michał Tomczak, Beata Krawczyk-Bryłka redakcja naukowa

Książka jest poświęcona wybranym procesom zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Przygotowana została jako podręcznik dla osób, które odpowiadają za te procesy w organizacji, i tych, które chcą przygotować się do pracy w działach HR. Przedstawiono w niej najważniejsze zasady dotyczące budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz wynikające z niej założenia dla kolejnych etapów tego procesu: budowania zasobów organizacji (czyli kształtowania wizerunku firmy jako pracodawcy, ..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Właściwy kurs. Od białego kołnierzyka menedżera do żółtej koszulki lidera

Właściwy kurs. Od białego kołnierzy...

Właściwy kurs. Od białego kołnierzyka menedżera do żółtej koszulki lid...

Joanna Tokar

Publikacja adresowana jest do studentów zarządzania, menedżerów i wszystkich tych, którzy chcą zrozumieć zjawisko jakim jest przywództwo. Książka jest wynikiem kilkuletniej pracy autorki w charakterze trenera, konsultanta ds. HR i wykładowcy akademickiego. Inspiracją do jej napisania były pytania zadawane przez menedżerów oraz słuchaczy warsztatów i seminariów. Publikacja stanowi zbiór tych wszystkich pytań wraz z odpowiedziami. Przedstawione odpowiedzi łączą świat nauki i biznesu, tak aby stude..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Rozwój zasobów ludzkich organizacji

Rozwój zasobów ludzkich organizacji

Rozwój zasobów ludzkich organizacji

Renata Oczkowska, Urszula Bukowska redakcja naukowa

Rozwój zasobów ludzkich stanowi jeden z obszarów zadaniowych funkcji personalnej i jest przedmiotem zainteresowania zarówno pracodawców, jak i pracowników. Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich powinny stwarzać optymalne możliwości rozwoju zawodowego pracowników, odpowiadające celom organizacji, a więc przynosić korzyści obydwu stronom stosunku pracy. Może być on realizowany w oparciu o różne strategie oraz za pomocą różnych narzędzi, w tym szkoleń, przemieszczeń pracowników czy też kszt..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Człowiek organizacja kariera. Siła psychologii stosowanej

Człowiek organizacja kariera. Siła ...

Człowiek organizacja kariera. Siła psychologii stosowanej

Elżbieta Kowalczyk

Publikacja obejmuje wybrany zbiór zagadnień ukazujący, jak siła psychologii stosowanej może wspomagać działania organizacyjne i rynkowe. Przy czym rozważania w niej zawarte nie skupiają się jedynie na liderach i top menedżerach, ukazują także, jak nauka psychologiczna wspiera każdą osobę uwikłaną w świat organizacji, ze szczególnym naciskiem na te z nich, które funkcjonują na konkurencyjnym rynku pracy. Bogaty dorobek psychologii, mnogość nurtów i koncepcji dają szerokie możliwości interpretowan..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 53.10 zł

Etykieta pracy. Współczesne najwyższe standardy

Etykieta pracy. Współczesne najwyżs...

Etykieta pracy. Współczesne najwyższe standardy

Lidia Jabłonowska, Grzegorz Myśliwiec

Książka adresowana jest do rzesz pracowników biznesu stale komunikujących się zawodowo. Zbudowanie wizerunku osoby eleganckiej i kulturalnej może stanowić przewagę konkurencyjną wobec innych uczestników rynku. Z drugiej strony, zmorą wielu ludzi jest obawa przed popełnieniem błędu, gafy, lapsusu. Książka zwiększa szanse ich uniknięcia i nabrania pewności w trudnych sytuacjach towarzysko-zawodowych, uroczystościach, spotkaniach biznesowych. Rankingi kompetencji przydatnych na rynku w ocenie praco..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Dobór adaptacja motywowanie i rozwój pracowników. Psychologiczno-organizacyjne doradztwo dla firm

Dobór adaptacja motywowanie i rozwó...

Dobór adaptacja motywowanie i rozwój pracowników. Psychologiczno-organ...

Wojciech Daniecki

Książka zawiera część teoretyczną i opis doświadczeń z programów konsultacyjno-szkoleniowych prowadzonych przez autora dla przedsiębiorstw i instytucji. Omówiono profesjonalne metody przyjmowania nowych pracowników i organizowania ich adaptacji, a następnie planowanie karier i tworzenie rezerwy kadrowej. To wszystko powinno być realizowane przy pomocy odpowiednich systemów ocen wyników aktualnych i spełniania kryteriów przyszłościowych. Omówiono bardzo dokładnie projektowanie i wdrażanie systemó..

51.30 zł 57.00 zł Cena netto: 51.30 zł

Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania

Przyszłość zarządzania zasobami lud...

Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania

Zbigniew Antczak, Stanisława Borkowska redakcja naukowa

Zarządzanie zasobami ludzkimi, jak wiele wskazuje, wyczerpało swoje możliwości rozwoju i stoi przed wieloma dylematami oraz wyzwaniami; rozwój nowych dziedzin i nurtów wiedzy, które pokazują autorzy, stawia pod znakiem zapytania podstawowe dotychczasowe założenia ZZL-u. Książka zawiera unikalne przeglądy badań, reasumpcję długookresowych i burzliwych polemik oraz nowe modele, będące podsumowaniem wielu lat pracy autorów poszczególnych rozdziałów Jest to książka dla studentów studiów ekonomicz..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 31.50 zł

Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego

Postawy wobec czasu pracy jako źród...

Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego

Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak, Justyna Dudek

Nie da się zrozumieć fenomenu czasu bez uwzględnienia różnorodności sposobów jego doświadczania, wynikających z uwarunkowań psychologicznych i różnic indywidualnychmiędzy ludźmi (m.in. w zakresie cech osobowości, motywacji, chronotypu). Te uwarunkowania i różnice determinują postawy pracowników wobec czasu pracy. Postawy te obejmują między innymi stosunek do:- ekonomicznej i (wspólnotowej) wartości czasu (pracy),- przestrzegania sformalizowanych ustaleń koordynatów czasowych (punktualności,termi..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Pokazuje 1 do 15 z 56 (4 Stron)