Administracja i samorząd

Pierwsza ocena i ocena okresowa członków korpusu służby cywilnej. Indywidualny program rozwoju zawodowego

Pierwsza ocena i ocena okresowa czł...

Pierwsza ocena i ocena okresowa członków korpusu służby cywilnej. Indy...

Leszek Syguła, Iwona Sługocka

Jest to pierwsza na rynku pozycja wydawnicza, dotycząca sposobu przeprowadzania ocen okresowych i pierwszej oceny w służbie cywilnej oraz in­dywidualnego programu rozwoju zawodowego. W książce omówiono nie tylko aspekty prawne dokonywania ocen, ale również opisano zagadnienia związane z samym procesem przeprowadzania ocen. Oddzielny rozdział poświęcono zagadnieniom komunikacyjno-psychologicznym w zakresie przeprowadzania rozmów, które stanowią integralną część procesu oceniania. Książka zawier..

29.25 zł 39.00 zł Cena netto: 29.25 zł

Niezależne organy administracji

Niezależne organy administracji

Niezależne organy administracji

Mariusz Swora

W książce zostały przedstawione prawne, organizacyjne i polityczne aspekty funkcjonowania niezależnych organów administracji oraz przykład normatywnie zdeterminowanej niezależności jednego z takich organów - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Analiza wymienionych aspektów jest ważna przede wszystkim z punktu widzenia nowych europejskich przepisów regulacyjnych dotyczących energetyki. Autor pokazał: specyfikę niezależnych organów administracji, elementy niezależności organów administracji publi..

44.91 zł 49.90 zł Cena netto: 44.91 zł

Zarządzanie procesami w administracji samorządowej. Doskonalenie z wykorzystaniem lean government

Zarządzanie procesami w administrac...

Zarządzanie procesami w administracji samorządowej. Doskonalenie z wyk...

Anna Ludwiczak

Książka w interesujący sposób rozszerza wiedzę w zakresie nowoczesnego zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, dostępną na polskim rynku wydawniczym. Jest ona skierowana zarówno do teoretyków jak i praktyków zarządzania w administracji publicznej. Może przyczynić się do zmiany spojrzenia na realizowane w urzędach zadania wielu menadżerów publicznych. Przedstawia aktualny stan dojrzałości procesowej jednostek samorządowych oraz wskazuje na kierunki działań, które powinni podejmować mena..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Koncepcja organu administracji niezespolonej jako terenowego organu administracji rządowej

Koncepcja organu administracji niez...

Koncepcja organu administracji niezespolonej jako terenowego organu ad...

Jarosław Maćkowiak

Kompendium wiedzy dotyczącej organów administracji niezespolonej i terenowych organów administracji rządowej. Doskonale wpisuje się w kanon nauki prawa administracyjnego. Tok prowadzenia wywodu jest logiczny i czytelny, a język bardzo przystępny. Znaczącym atutem autora jest to, że w omawianej dziedzinie jest nie tylko teoretykiem, ale także praktykiem. Książka zainteresuje specjalistów prawa administracyjnego, pracowników administracji niezespolonej, a także studentów kierunków prawo i admin..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 53.10 zł

Model organu wykonawczego powiatu na tle porównawczym

Model organu wykonawczego powiatu n...

Model organu wykonawczego powiatu na tle porównawczym

Tomasz Moll

Monografia poświęcona jest przyjętemu w ustawie o samorządzie powiatowym modelowi organu wykonawczego. Prawie dwadzieścia lat funkcjonowania powiatów w Polsce, wykonujących zadania za pośrednictwem swoich organów, w tym zarządu powiatu, na którym ciąży realizacja sfery wykonawczej obejmującej zasadniczą część spraw realizowanych przez samorząd lokalny, stanowi niezwykle ciekawe pole badań naukowych. Jak do tej pory w polskiej literaturze prawa tematyka zarządu powiatu nie cieszyła się szczególny..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Administracja a strategie i polityki publiczne

Administracja a strategie i polityk...

Administracja a strategie i polityki publiczne

Agata Jurkowska-Gomułka

Administracja publiczna, rządowa i samorządowa, choć zobligowana do planowania i wdrażania polityk publicznych, nadal postrzega te zagadnienia jako nowe, nieprzystające do dotychczasowych form działania administracji. Niepewność dotyczy między innymi tego, na ile organy są związane postanowienia strategii, jakie inne instrumenty mogą być wykorzystywane do wdrażania polityk publicznych, jak oceniać efektywność realizacji tych polityk, jaki powinien być udział obywateli w planowaniu i wdrażaniu po..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 44.10 zł

Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego. Diagnoza przedsiębiorczości na poziomie podregionów

Wspieranie przedsiębiorczości przez...

Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gmi...

Przemysław Zbierowski, Ulyana Dzyuma-Zaremba, Ruslan Harasym

Książka stanowi wartościowy materiał dla przedstawicieli nauki oraz praktyków życia gospodarczego. Tworzy ona wyczerpujący obraz przedsiębiorczości w województwach i regionach Polski. Przedsiębiorczość jest tu rozumiana szeroko i dotyczy zarówno prowadzenia działalności przez osoby fizyczne, jak i działalności spółek prawa handlowego, a także stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni. Ogólnym założeniem, z którego wychodzą autorzy jest współzależność poziomu działalności przedsiębiorczej i zmiennych ..

121.50 zł 135.00 zł Cena netto: 121.50 zł

Samorząd gminny w Polsce. Czynniki determinujące rozwój lokalny. Wybrane problemy

Samorząd gminny w Polsce. Czynniki ...

Samorząd gminny w Polsce. Czynniki determinujące rozwój lokalny. Wybra...

Marek Cisek, Andrzej Józef Kozłowski redakcja naukowa

Książka jest wynikiem aktywności badawczej pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz doktorantów i pracowników innych uczelni współpracujących z tym Wydziałem. Autorów łączą wspólne zainteresowania badawcze koncentrujące się wokół poszukiwania nowych modeli racjonalnego zarządzania w sektorze publicznym. Monografia ma wymiar ponadlokalny, mimo że odnosi się do samorządów gminnych. Poruszane problemy cechuje interdyscyplinarność ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Finanse samorządowe

Finanse samorządowe

Finanse samorządowe

Piotr Sołtyk, Monika Dębowska-Sołtyk

Książka zawiera aktualną wiedzę z dziedziny finansów samorządu terytorialnego. Autorzy ukazali istotne zagadnienia związane z finansami, prawem finansowym i rachunkowością budżetową z punktu widzenia funkcji i zadań stawianych dla współczesnego radnego samorządowego. W publikacji przedstawiono w sposób usystematyzowany i kompletny zagadnienia wymagane do skutecznego zarządzania gospodarką finansową jednostki samorządu terytorialnego. Zaletą książki jest omówienie problematyki dotyczącej: otoc..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Uwarunkowania i pomiar przedsiębiorczości publicznej w jednostkach ochrony zdrowia

Uwarunkowania i pomiar przedsiębior...

Uwarunkowania i pomiar przedsiębiorczości publicznej w jednostkach och...

Grzegorz Głód

W publikacji dokonano identyfikacji podstawowych uwarunkowań przedsiębiorczości publicznej w specyficznych warunkach publicznej ochrony zdrowia w Polsce. W kontekście prowadzonych rozważań ważna jest również odpowiedź na pytanie: na ile pojawienie się zachowań przedsiębiorczych w sektorze publicznym ma przełożenie na wzrost efektów osiąganych przez organizacje w nim funkcjonujące? Na podstawie przeprowadzonych badań o charakterze teoretyczno-empirycznym można stwierdzić, że przedsiębiorczość pub..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność

Zarządzanie finansami publicznymi a...

Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność

Teresa Lubińska, Marcin Będzieszak, Natalia Marska-Dzioba redakcja naukowa

Publikacja jest kontynuacją dyskusji nad  problematyką zarządzania finansami publicznymi w kontekście planowania wieloletniego, efektywności zadań publicznych i benchmarkingu. Myślą przewodnią jest poszukiwanie rozwiązań, które na bazie kolejnych badań naukowych i doświadczeń wdrożeniowych sprzyjać będą doskonaleniu procesów proefektywnościowych w zarządzaniu zadaniami publicznymi i poprawie przejrzystości wydatkowania środków publicznych, zarówno w podsektorze rządowym, jak i samorządowym. Podj..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 67.50 zł

Stosunki kontroli w administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego

Stosunki kontroli w administracji p...

Stosunki kontroli w administracji publicznej demokratycznego państwa p...

Iwona Niżnik-Dobosz

Przez stosunki kontroli w administracji publicznej autorka rozumie relacje zachodzące na podstawie prawa pomiędzy organami/instytucjami administracji publicznej w związku z kontrolą sprawowaną przez samą administrację wobec własnej działalności w sferze wewnętrznej i zewnętrznej. Celem pracy jest m.in. określenie roli i zasad, jakie powinna spełniać kontrola administracji publicznej przez administrację publiczną w demokratycznym państwie prawnym. Publikacja zaadresowana jest nie tylko do osób..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań publicznych

Partnerstwo publiczno-prywatne narz...

Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań ...

Agnieszka Jachowicz

Sektor publiczny każdego państwa jest odpowiedzialny za świadczenie i realizowanie przypisanych mu zadań. Spełnienie tego obowiązku wymaga posiadania niezbędnych nakładów. Niestety niewystarczające zasoby finansowe jednostek samorządowych w połączeniu z przestarzałą infrastrukturą oraz rosnącymi potrzebami i wymaganiami społeczeństwa powodują, że podmioty publiczne muszą szukać innych sposobów finansowania i realizowania swoich zadań. W rozwiązaniu tych dylematów może przyjść z pomocą partnerstw..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Portowe miasto metropolitalne. Wybrane problemy socjologiczno-ekonomiczne Nowego Szczecina

Portowe miasto metropolitalne. Wybr...

Portowe miasto metropolitalne. Wybrane problemy socjologiczno-ekonomic...

Magdalena Woźniak-Miszewska redakcja naukowa

Opracowanie analizuje obszar metropolitalny Szczecina, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po upadku Stoczni. Umownie przyjmuje, że od tego czasu rozpoczyna się nowa era w rozwoju miasta, rodzi się nowy Szczecin, będący synonimem początku próby przemiany charakteru miasta ze stoczniowego w miasto nowoczesnych usług. Jednakże nowy Szczecin wraz z otaczającym go regionem to także najwolniej rozwijający się obszar w kraju. Koncepcja badawcza w niniejszej pracy przedmiotem swych badań uczyniła z..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking

Zarządzanie finansami publicznymi. ...

Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie, efektywność...

Sławomir Franek, Marcin Będzieszak redakcja naukowa

Oddawana do rąk Czytelników publikacja jest odzwierciedleniem tendencji dostrzegalnych zarówno w nauce, jak i w praktyce finansów publicznych, polegających na tym, że podejście do budżetowania jest nakierowane na wzmocnienie efektywności i skuteczności wydatkowania środków publicznych, a podejście do horyzontu planowania budżetowego ulega zmianie z jednorocznego na wieloletnie. Głównym jej celem jest ocena rozwiązań stosowanych na potrzeby wzmocnienia efektywności działania sektora finansów p..

88.20 zł 98.00 zł Cena netto: 88.20 zł

Pokazuje 1 do 15 z 32 (3 Stron)